ה”פ (מחוזי ת”א) 1602/95 יצחק מויאל נ’ שקם בע”מ

עניינו של פס”ד הוא בקשה מטעם עובדים של שק”ם בע”מ ועובדים שחדלו לעבוד בחברה, לאפשר להם להשתתף באסיפות הכלליות של החברה מכחם של העובדים ובעלי המניות, זאת ע”פ אחזקתם בכתב יפוי כח אחיד שהמשיבה מסרבת לקבל בטענה שאינו תואם את דרישות תקנונה.

בקביעה תקדימית של בית המשפט המחוזי קבע כב’ השופט קלינג כי יש לפרש בגמישות את הוראות התקנון בדבר נוסח יפוי כח ויש לראותן כהנחיות יותר מאשר הגבלות, זאת בין היתר נוכח שהקפדה על נוסחו של יפוי כח על פי התקנון נוגדת את הענין הציבורי במיוחד כאשר יש פיזור רב של מניות המתאפיין בהדרת רגליהם של מרבית בעלי המניות מן האסיפות הכלליות. 

file default - ה"פ (מחוזי ת"א) 1602/95  צפייה בפסק הדין המלא