כתב אי-אחריות

החומר המוצג באתר זה (לרבות כל הפרסומים הניתנים להורדה) מיועד להעניק לך מידע כללי בלבד על תחומי העיסוק והמומחיות של משרד קורן- גרודברג ושות’ עורכי דין (KG). המידע מסופק לידיעתך האישית, אינו מיועד לשימוש מסחרי ואינו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי מסוג כלשהו. אל למקבל מידע מאתר זה לפעול או לחדול מלפעול על בסיס המידע הכלול באתר זה, מבלי לבקש ייעוץ משפטי או מקצועי הולם ביחס לעובדות ולנסיבות הרלוונטיות לעניינו מעורך דין מוסמך במדינתו של מקבל המידע. KG אינו נותן כל התחייבות או מצג ביחס למידע המוצג באתר זה, לרבות ביחס להיות המידע, מלא, מעודכן ומדויק.

KG אינו נוטל על עצמו כל אחריות והוא לא יראה כאחראי כלפי כל אדם או יישות ביחס להשלכות שייגרמו, ככל שייגרמו, מהסתמכות על המידע הכלול באתר זה, מהנגישות אליו או מעשיית כל שימוש אחר במידע זה.

המידע המשודר והנקלט באמצעות אתר זה אינו מיועד ליצור, ואינו יוצר יחסי עורך דין-לקוח בין KG לבינך או לבין גורם אחר. KG אינו יכול לערוב לשמירתו בסוד של כל סוג של תשדורת באמצעות אתר זה, ועצם עריכת תשדורת כאמור לא תיראה כיוצרת יחסי עורך דין-לקוח בין KG לבינך או לבין כל גורם אחר.

ככל שמופיעים באתר זה קישורים לאתרים אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים, אין לראות בכך אישור, תמיכה או המלצה של KG לשימוש באתרים האמורים או לנכונות התוכן המופיע בהם. KG אינו נותן כל התחייבות או מצג ביחס לאתרים אלה או למידע המופיע בהם.

KG שומר את מלוא הזכות לשנות, לערוך התאמות או למנוע גישה לחלק או לכל התכנים המופיעים באתר זה, בכל זמן ובלי הודעה מוקדמת.

שימושך באתר זה מהווה אישור לכך שקראת, הבנת וקיבלת במלואם את תנאי כתב אי-אחריות זה. כל תביעה או הליך משפטי בינך לבין KG ביחס לכל ענין הקשור באתר זה ו/או בשימוש בו יתברר על פי הדין הישראלי אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.