תוכניות תמרוץ לעובדים ולנושאי משרה

במידע שנאסף ונאגר על ידי הלקוח, רישום מאגרי מידע, תחום הגנת פרטיות המידע באיחוד האירופאי והתקנות החדשות (GDPR) ועוד.
המשרד מייעץ ללקוחותיו בכל הנוגע להגנה על המידע המצוי ברשותו ועל מנת לבצע את ההתאמות הנדרשות על פי הנחיות הרשות להגנת הפרטיות.