פסיקה נבחרת

דנג”צ 95 / 4601 חי יוסף סרוסי נגד בית-הדין הארצי לעבודה והמוסד לביטוח לאומי

פסק דין עקרוני ומנחה אשר הניח תשתית לביסוסה של גישת הפרשנות התכליתית במשפט העבודה הישראלי. בפסק הדין קבע השופט ברק כי למונחים “עובד” ו”מעביד” אין מובן אחד ויחיד, החל בכל חלקי משפט העבודה. מובנם של מונחים אלה משתנה עם ההקשר החקיקתי שבו הם מופיעים. בפרשנותו של דבר חקיקה, יש לשאול מהי המטרה המונחת ביסודו. מבין המובנים הלשוניים השונים ייבחר אותו מובן לשוני אשר מגשים את התכלית שהחוק נועד להגשים. במשפט העבודה שמורה לדנג”צ סרוסי הבכורה, כפסק הדין הראשון, שהחל כסכסוך במשפט העבודה והסתיים בדיון נוסף בבית המשפט העליון, בשבתו כבית דין גבוה לצדק.

עע”ם 1506/11 גלקן השקעות ויזמות בע”מ נגד מינהל מקרקעי ישראל חברת יוסף שוחט ובניו בע”מ

עמ”נ 113/03 גבריאל דותן ואח’ נגד קו אופ הרבוע הכחול אגודה שיתופית לשירותים בע”מ

פסק דין שניתן מפי כב’ שופט בית המשפט המחוזי בירושלים (דאז), יונתן עדיאל, בו הוכרה זכותם של כ-1000 עובדים לקבל מניות ולהירשם כחברים באגודה השיתופית – “קו אופ הרבוע הכחול אגודה שיתופית לשירותים בע”מ”, על אף שנקבע שרישומם כחברים כאמור כפוף לבירור משפטי.

ע”א 10961/04 המוסד לביטוח לאומי נגד מתן גוטר ואח’

פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון שניתן בערעור על פסיקתו של בית המשפט המחוזי במחלוקת בין המוסד לביטוח לאומי לבין עובדי חברת קומגייטס בע”מ, בו נקבע לראשונה כי דמי הודעה מוקדמת נכללים בגמלה לה זכאים עובדי חברה שפורקה.

ע”א 3734/99 אשרז עבוד נתונים בע”מ נ’ חלמיש חב’ ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בת”א יפו בע”מ

עניינו של פסה”ד הוא בבקשה לתקן הודעת ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי שדחה את תביעתה כנגד המשיבה, כך שהודעת הערעור תתיחס גם להחלטת רשמת בית המשפט האמור בדבר הטלת הוצאות ודמי בטלה לעדה, כנגד המבקשת, זאת נוכח הזמן שחלף בין הגשת הודעת הערעור לבין מועד הבקשה לתקנה.

ה”פ (מחוזי ת”א) 1602/95 יצחק מויאל נ’ שקם בע”מ

עניינו של פס”ד הוא בקשה מטעם עובדים של שק”ם בע”מ ועובדים שחדלו לעבוד בחברה, לאפשר להם להשתתף באסיפות הכלליות של החברה מכחם של העובדים ובעלי המניות, זאת ע”פ אחזקתם בכתב יפוי כח אחיד שהמשיבה מסרבת לקבל בטענה שאינו תואם את דרישות תקנונה.